Convocatòria de l’Assemblea General i eleccions a la junta del Club Esportiu Noia

Tal i com es va comunicar a l’Assemblea Ordinària del CE Noia Freixenet el passat 28 de juliol del 2023 i de conformitat amb l’acord de la Junta Directiva de 29 de setembre de 2023 i amb el que estableixen els Estatuts socials del club al seu art. 16è, s’informa als socis que es convoquen eleccions amb la finalitat de renovar la totalitat de la Junta Directiva.

La data per a la celebració de l’Assemblea General, en el transcurs de la qual, es procedirà a l’acte de les votacions per a l’elecció de la Junta directiva es celebrarà dilluns 6 de novembre del 2023 a la seu social del Club a les 19.30 h en primera convocatòria i a les 20 h hores en segona convocatòria. Serà necessari per acreditar la personalitat del soci la presentació del document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport.

Calendari electoral:

L’11 d’octubre de 2023 a les 20 h a la seu social del Club, tindrà lloc el sorteig per designar els tres membres que hagin de constituir la Junta Electoral i els tres membres suplents. Correspon a la Junta Electoral, d’acord amb el que estableix l’article 17 dels Estatuts socials del Club, l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva l’àmbit electoral. Ha de resoldre les reclamacions que es presentin durant el procés electoral en el termini de dos dies. Les seves resolucions es poden recórrer en el termini de tres dies hàbils següents al de la notificació objecte de recurs.

A partir del 13 d’octubre 2023 es farà públic el cens electoral a la seu social del Club.

Fins el 16 d’octubre 2023 a les 23.59 h proclamació de candidatures. Les candidatures seran composades pel president/a (qui encapçala la candidatura), el secretari/a i els/les vocals que correspongui. S’han de lliurar per escrit a la junta electoral o al correu cenoia@cenoia.com.

Finalment s’informa que podran ser electors i elegibles aquells socis numeraris majors d’edat que no tinguin suspesa la condició de soci.

About CE Noia

CE NOIA FREIXENET - C/ Josep Rovira 14, 08770 - Sant Sadurní d'Anoia 93 891 27 89 - e-mail: cenoia@cenoia.com - comunicacio@cenoia.com