Junta Directiva

President: Josep Maria Ribas i Ferrer

Vicepresident: Pere Isaac Salvador Alaña

Tresorera: Isabel Tarafa Ibáñez

Secretària: Yoko Darbyshire

Vocal àrea logística: Joan Varias Ribot

Vocal àrea social: Jordi Cols Aguilar

Vocal àrea legal: Carles Jiménez Morera

Vocal femení: Eva Fuster Besalduch

Vocal àrea econòmica: Miquel Torné Roca

El dia 3 de novembre de 2023 es proclama la única candidatura presentada com a nova junta de l’Ateneu Agrícola i del CE Noia Freixenet, que es presenta a l’assemblea del 6 de novembre.

El 26 d’octubre es va elevar a definitiu l’acord de proclamació de la Junta Electoral després que no es presentessin al·legacions i cinc dies hàbils després, els integrants de la llista van ser proclamats com a nous membres de les dues juntes directives, en substitució de l’equip encapçalat per Ferran Andreu, que ha estat al capdavant des del 17 de novembre del 2017.